دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8905254


8905254 شماره دانشجو
نیما نام
کارخانه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1389 سال ورود
1391/11/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه