دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8502044


8502044 شماره دانشجو
ژیلا نام
خزاعی کرقند نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش آنالیز رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1385 سال ورود
1387/9/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه