دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9404444


9404444 شماره دانشجو
امیرارسلان نام
حق ره نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1394 سال ورود
1396/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه