دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9402384


9402384 شماره دانشجو
حدیثه نام
بخشائی قرق آقائی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی آلی رشته تحصیلی
شیمی آلی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1394 سال ورود
1396/6/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه