دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9017573


9017573 شماره دانشجو
المیرا نام
تمیمی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1395/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی