دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9017563


9017563 شماره دانشجو
مهدی نام
تقی زاده قزلجه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1395/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی