دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9017373


9017373 شماره دانشجو
سعید نام
بیرانوند نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع - صنایع گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه