دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8818813


8818813 شماره دانشجو
مهسا نام
احمدی نژاد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1392/5/26 تاریخ فارغ التحصیلی