دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8814483


8814483 شماره دانشجو
امیرحسین نام
ابوطالبی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1393/11/15 تاریخ فارغ التحصیلی