دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8812353


8812353 شماره دانشجو
میلاد نام
آبائی راد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1388 سال ورود
1394/4/20 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه