دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8806174


8806174 شماره دانشجو
سارا نام
آزادمنش نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1389/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی