دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703593


8703593 شماره دانشجو
محمد نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1392/11/16 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه