دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703573


8703573 شماره دانشجو
شادی نام
پورصالح نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1391/5/11 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه