دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703523


8703523 شماره دانشجو
علی نام
پوررنجبر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1393/6/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه