دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703453


8703453 شماره دانشجو
فرشته نام
بادی شیراز نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1393/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه