دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703143


8703143 شماره دانشجو
کوثر نام
حق شناس نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1391/5/9 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه