دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8703103


8703103 شماره دانشجو
مهسا نام
راشدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1387 سال ورود
1394/12/24 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه