دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8505984


8505984 شماره دانشجو
محمد نام
نظرنژادبجستانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1385 سال ورود
1388/6/7 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه