دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8505494


8505494 شماره دانشجو
زهره نام
معین پور نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه