دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8505334


8505334 شماره دانشجو
مونا نام
مرادی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی آلی رشته تحصیلی
شیمی آلی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه