دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8504864


8504864 شماره دانشجو
شفیع نام
کیوان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/6/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه