دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8504774


8504774 شماره دانشجو
حوریه نام
کظمی گورابجیری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی معدنی رشته تحصیلی
شیمی معدنی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/11/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه