دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8501644


8501644 شماره دانشجو
نیما نام
حسن خان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1385 سال ورود
1388/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه