دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500984


8500984 شماره دانشجو
بهزاد نام
بینش نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1385 سال ورود
1388/4/10 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه