دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500164


8500164 شماره دانشجو
فرشته نام
ادهمی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1385 سال ورود
1387/10/14 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه