دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8412424


8412424 شماره دانشجو
مهدی نام
ژاله رخی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی سیستم های انرژی رشته تحصیلی
سیستمهای انرژی گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1384 سال ورود
1387/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه