دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8406313


8406313 شماره دانشجو
بیتا نام
آستانه اصل نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1384 سال ورود
1388/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی