دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8405644


8405644 شماره دانشجو
علیرضا نام
آقاگلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1384 سال ورود
1387/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه