دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8402484


8402484 شماره دانشجو
یاسر نام
ابراهیمی سرست نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - راه وترابری رشته تحصیلی
راه و ترابری گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1384 سال ورود
1386/6/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه