دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8304753


8304753 شماره دانشجو
پگاه نام
ژیان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی هوافضا رشته تحصیلی
هوافضا گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1383 سال ورود
1388/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی