دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8302493


8302493 شماره دانشجو
فاطمه نام
آبادی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1383 سال ورود
1387/11/16 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه