دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8206153


8206153 شماره دانشجو
کمیل نام
تعالی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1382 سال ورود
1387/4/30 تاریخ فارغ التحصیلی