دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8205803


8205803 شماره دانشجو
مینا نام
پورمحمدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1382 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی