دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8205793


8205793 شماره دانشجو
مریم نام
بانک نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1382 سال ورود
1387/1/28 تاریخ فارغ التحصیلی