دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8205743


8205743 شماره دانشجو
میثم نام
اله بخشی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1382 سال ورود
1386/5/1 تاریخ فارغ التحصیلی