دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8205723


8205723 شماره دانشجو
جواد نام
ارجمند گرگان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1382 سال ورود
1387/6/10 تاریخ فارغ التحصیلی