دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8201423


8201423 شماره دانشجو
آرش نام
آبادیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1382 سال ورود
1387/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی