دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108504


8108504 شماره دانشجو
امین نام
دیوانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1383/10/14 تاریخ فارغ التحصیلی