دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106443


8106443 شماره دانشجو
حمیدرضا نام
شهروزی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی