دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106423


8106423 شماره دانشجو
پارسا نام
دیدبان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی