دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106273


8106273 شماره دانشجو
جاسم نام
دژکام نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1387/3/4 تاریخ فارغ التحصیلی