دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106113


8106113 شماره دانشجو
سید محمد حسین نام
شجاعی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی