دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

8009906


8009906 شماره دانشجو
علی نام
سرکارگراردکانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1380 سال ورود
1389/6/24 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه