دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8007774


8007774 شماره دانشجو
حمید نام
آب روشن نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1380 سال ورود
1383/6/15 تاریخ فارغ التحصیلی