دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8007644


8007644 شماره دانشجو
معصومه نام
خیری خارزار نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1380 سال ورود
1383/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه