دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8007634


8007634 شماره دانشجو
اکرم نام
جعفر آقایی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1380 سال ورود
1383/8/15 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه