دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8007624


8007624 شماره دانشجو
کامبیز نام
برنا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1380 سال ورود
1383/1/30 تاریخ فارغ التحصیلی