دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7809194


7809194 شماره دانشجو
حمید نام
آبرفت نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - زلزله رشته تحصیلی
زلزله گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1378 سال ورود
1381/8/20 تاریخ فارغ التحصیلی