دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7705503


7705503 شماره دانشجو
حسین نام
ترکاشوند نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1377 سال ورود
1381/6/16 تاریخ فارغ التحصیلی