دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7705473


7705473 شماره دانشجو
مصطفی نام
باقری رنانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1377 سال ورود
1382/9/22 تاریخ فارغ التحصیلی